Önümiň görkezilmegi

Sanly açarlarymyz, dünýäniň dürli künjeginden alyjylara innowasiýa platformasy arkaly programma üpjünçiliginiň açarlaryny we ýaşaýyş açarlaryny lomaý bahadan satyn almak mümkinçiligini hödürleýän platforma.
  • öý11

Has köp önüm

  • takmynan111

Näme üçin bizi saýlamaly?

Satuwdan soň iň gowy bahany we ýokary hilli hyzmaty berip biljek lomaý satyjylardyrys.Önümde näsazlyk bar bolsa, mugt çalşyp bileris ýa-da kepillik möhletinde yzyna gaýtaryp bileris.Bu pudakda 10 ýyl işleýän, önümi gurnamak, önüme abuna ýazylmak ýaly size has gowy hyzmat etmek üçin hünärli we baý önüm bilimlerimiz bar.

Kompaniýa habarlary

2

Microsoft-yň mart aýynda çykjak Office meýilnamasyna ChatGPT tehnologiýasyny birleşdirmegi meýilleşdirýändigi habar berildi

11-nji fewralda berlen habara görä, Microsoft gyzgyn ChatGPT-ni Bing gözleg motorynyň we Edge brauzeriniň täze wersiýasyna birleşdirdi, ýöne ol haýallaşmady.Munuň tersine, Microsoft-yň hereketleri gaty çalt.The Verge-iň täze hasabatynda Microsoft-yň gaýtadan ...

Şahsy Microsoft hasaby bilen baglanyşykly hakyky Office2021 işjeňleşdirme açary

Office 2021, PC ýa-da Mac üçin Word, Excel we PowerPoint ýaly nusgawy programmalar bilen bir gezeklik satyn alyşdyr we Microsoft 365 abunalygy bilen gelýän hyzmatlary öz içine almaýar.Bir gezeklik satyn alyş önümleri hemişelik ulanylyp bilner.Office Visio akym çyzmak üçin jogapkär programma üpjünçiligi ...

  • Office 2021-de haýsy aýratynlyklar goşuldy

Habaryňyzy goýuň: